โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ
หลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า สำหรับบุคลากรประจำโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ( ปีงบประมาณ 2554 )

บริหารโครงการโดย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
www.ee.kmutt.ac.th/safety

              


หลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน
บรรยายตั้งแต่ 08.30 - 17.00 น. มีระยะเวลา 3 วัน โดยมีเนื้อหาที่บรรยายดังนี้

การอบรมวันที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง
1.1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 1.5 ชั่วโมง
1.2 การอ่านแบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้ากำลังและงานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 1.5 ชั่วโมง
1.3 การอ่านและใช้เครื่องวัดไฟฟ้า 1.5 ชั่วโมง
1.4 ทฤษฎีพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและการส่องสว่าง 1.5 ชั่วโมง
1.5 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1.0 ชั่วโมง

การอบรมวันที่ 2 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง
2.1 ข้อกำหนดทั่วไปทางการติดตั้งไฟฟ้า 1.5 ชั่วโมง
2.2 มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 2.0 ชั่วโมง
2.3 ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ 2.0 ชั่วโมง
2.4 การต่อลงดิน 1.5 ชั่วโมง

การอบรมวันที่ 3 พื้นที่อันตราย การบันทึกข้อมูล จิตสำนึกด้านความปลอดภัย และทดสอบ ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง
3.1 มาตรฐานการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย บริเวณอันตรายประเภทที่ 1 1.5 ชั่วโมง
3.2 มาตรฐานการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย บริเวณอันตรายประเภทที่ 2 และ 3 1.5 ชั่วโมง
3.3 การบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัยระบบไฟฟ้า มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน 1.0 ชั่วโมง
3.4 การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยระบบไฟฟ้า 1.0 ชั่วโมง
3.5 การทดสอบความรู้ความเข้าใจ 2.0 ชั่วโมง


สถานที่จัดอบรม


ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4 )
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หมายเหตุ

  • มีอาหารว่างและอาหารกลางวันเลี้ยงผู้เข้าอบรม ฟรีตลอด 3 วัน
  • มีเอกสารและเครื่องเขียนแจกฟรีแก่ผู้เข้าอบรม
  • ควรมาลงทะเบียน และเซ็นต์ชื่อก่อนเริ่มบรรยาย
  • ในการทดสอบ ห้ามนำเอกสารเข้าห้องสอบ
  • สามารถรอฟังผลการทดสอบได้ ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที


การเดินทางมายังมหาวิทยาลัย
การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยโดยรถประจำทาง