EE

news

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดอบรม Save Cost And Safety ให้กับผู้ประกอบการ SME
 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 เวลา 19:08 น.    อ่าน 2,291 ครั้ง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เป็นที่ปรึกษาโครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก
โดยมีภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. เป็นผู้ดำเนินการโครงการนำร่อง Save Cost and Safety
และดำเนินการจัดอบรมเชิงสาธิต "การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ( Save Cost and Safety ) "
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.  ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2555  
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากรของสถานประกอบการกลุ่ม SME

โดยมี
คุณศุภกิจ บุญศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นวิทยากรในหัวข้อการบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัยฯ

และ

อ.ธวัชชัย ชยาวนิช  
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ.
เป็นวิทยากรในหัวข้อการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ.
ได้ให้การต้อนรับ คุณประสงค์ นรจิตร์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  และร่วมกันมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนจาก 20 สถานประกอบการ


แก้ไขล่าสุด 20 พฤษภาคม 2555 เวลา 19:38 น.
Save Cost and Safety, การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย, วิศวกรรมไฟฟ้า มจธ.