EE

ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนา "Entrepreneurship: Startups"
7 มีนาคม 2561 เวลา 09:36 น.
ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
EE Night 2013
7 เมษายน 2556 เวลา 13:41 น.กิจกรรม

ชีวิตคืออายุอันน้อยนี้ ถูกชรานำเข้าไป เมื่อสัตว์ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ย่อมไม่มีเครื่องต้านทาน ผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้น มุ่งความสงบ พึงละโลกามินเสีย